Lời tuyên bố kiên trì của người anh

 Tôi sẽ kiên trì cho đến lúc thành công.Phần thưởng của cuộc sống chỉ nằm ở cuối cuộc hành trình, không phải ở đầu hay ở giữa. 

Chúng được trao không phải để biết được có bao nhiêu bước cần phải trải qua trước khi đạt đến một mục tiêu. 

Thất bại vẫn có thể xẩy ra ở ngay bước thứ một ngàn và thành công thì giấu mình ngay ở khúc quanh trước mặt. 

Tôi sẽ không bao giờ biết mình có đến gần với thành công hay không cho đến khi tôi bước qua ngã rẽ. 

Tôi sẽ luôn bước tiếp cho dù nếu nó không thích hợp, tôi cũng sẽ bước. 

Sự thật thì, mỗi lần bước một bước thì có gì là khó khăn.

Nhận xét